Przejdź do treści

Szukaj

Logowanie

Ścieżka do tej strony

Wydruk, pdf

Projektodawca i partnerzy

Fundacja Gospodarcza powstała w 1990 roku. Jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz przeciwdziałania bezrobociu. Z jej usług skorzystało już ponad 41 tys. osób.

Misją Fundacji Gospodarczej jest zapewnienie klientom możliwości rozwoju zawodowego oraz gospodarczego na wysokim poziomie poprzez usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne.

W ofercie Fundacji Gospodarczej znajdują się:
Szkolenia:

 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i dla przedsiębiorców, w tym z zakresu marketingu, przygotowania biznes planu, finansowania działalności gospodarczej przez MSP, negocjacji handlowych, technik sprzedaży,
 • z zakresu przedsiębiorczości i orientacji zawodowej młodzieży szkolnej, absolwentów oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • spawalnicze i w zawodach budowlanych (organizowane przez działające w ramach Fundacji Gospodarczej Polsko-Amerykańskie Centrum Szkoleń Zawodowych).

Doradztwo:

 • dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej i dla przedsiębiorców; klienci mogą korzystać z doradztwa m.in. z zakresu tworzenia biznes planu, zarządzania czy marketingu,
 • zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wyboru ścieżki kariery; badania predyspozycji zawodowych; pomoc w redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów,

Usługi informacyjne:

 • informacje o podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • informacje o możliwościach pozyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych dla przedsiębiorców i osób chcących podjąć działalność gospodarczą,
 • informacje o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń dofinansowanych,
 • informacje o usługach ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i innych instytucji otoczenia biznesu.Usługi informacyjne są świadczone w ramach Punktu Konsultacyjnego i Punktu Informacyjnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdynijest jednostką organizacyjną samorządu powiatu i wchodzi w zakres Publicznych Służb Zatrudnienia. Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uprawniony jest do udzielania wszechstronnej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia osobom nie mogącym znaleźć pracy, poprzez m.in.:

 • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 • organizację szkoleń, 
 • staże zawodowe,
 • poradnictwo zawodowe.

Poza działaniami skierowanymi do osób bezrobotnych PUP prowadzi ścisłą współpracę z pracodawcami i oferuje im profesjonalną rekrutację pracowników, upowszechnianie ofert pracy, organizowanie targów pracy oraz na specjalne życzenie pracodawców organizuje indywidualne i specjalistyczne giełdy pracy.
W celu zwiększenia zakresu i atrakcyjności oferowanych usług dla osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni pozyskuje środki finansowe na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na programy finansowane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W obecnym okresie programowania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUP w Gdyni od 2008 r. realizuje projekty systemowe skupione głównie na osobach w wieku do 24 lat, powyżej 50 r.ż. i niepełnosprawnych. Do tej pory udział w nich wzięło 827 osób, w tym 142 osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Jako partner w projektach współfinansowanych z EFS, PUP w Gdyni występował czterokrotnie, w tym w projekcie „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”, w którym liderem jest Fundacja Gospodarcza. Zadaniem PUP jest udział ekspertów podczas opracowywania wstępnej wersji produktu, czynny udział w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu opracowanego produktu oraz jego testowanie.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.
Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.
Instytut należy do najwyżej cenionych instytucji opiniotwórczych, tzw. think tanks w Polsce. Łączy problematykę gospodarczo-rozwojową na poziomie krajowym i międzynarodowym z podejściem regionalnym.
Spojrzenie IBNGR na rozwój i politykę gospodarczą cechują:

 • integralność - co oznacza między innymi, że doceniamy znaczenie uwarunkowań społecznych i kulturowych, 
 • brak partykularyzmu - nie reprezentujemy żadnej (branżowej, regionalnej czy innej) grupy interesów, 
 • długofalowość - nie ulegamy koniunkturze politycznej, nie musimy myśleć w kategoriach horyzontu wyborczego.

Analizy i rekomendacje kierujemy przede wszystkim do rządu RP, agend rządowych i parlamentarzystów, samorządów terytorialnych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, Komisji Europejskiej, innych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych oraz do szerokiej opinii publicznej. Odbiorcami naszych analiz są także firmy krajowe i zagraniczne.

Przeczytaj treść ponownie