Przejdź do treści

Szukaj

Logowanie

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: > Strona główna>O Projekcie

Wydruk, pdf

O projekcie

Nasz projekt: „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+" jest realizowany w ramach Priorytetu VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1-Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. - 31.07.2014 r.

Projektodawcą jest Fundacja Gospodarcza w Gdyni. Projekt realizujemy w partnerstwie z: Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Cel główny projektu:
Opracowanie i przetestowanie w Gdyni od 02.2012 do 07.2014 innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+, pozostających bez zatrudnienia, mającego na celu aktywizację do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe projektu:
1. Diagnoza aktualnej sytuacji osób 50+ i wzrost wiedzy na temat oferty wsparcia tej grupy.
2. Zwiększenie efektywności doradców zawodowych poprzez wyposażenie ich w innowacyjne narzędzia pracy z osobami 50+.
3. Rozszerzenie oferty wsparcia osób 50+ przez opracowanie i udostępnienie innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej.
4. Kompleksowe przygotowanie poprzez wsparcie psychologiczne i merytoryczne 60 osób (29K, 31M) 50+ pozostających bez zatrudnienia do wejścia na rynek pracy przez podejmowanie działalności gospodarczej.
5. Zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+.

Innowacyjność projektu:

 • Ze względu na grupę docelową – osoby 50+ nie były jeszcze wspierane w zakresie przedsiębiorczości, instytucje udzielają wsparcia wyłącznie osobom zdecydowanym na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Ze względu na problem – sytuacja na rynku pracy spowodowała redukcje zatrudnienia, osoby starsze, które spodziewały się utrzymania zatrudnienia do emerytury mają trudności ze znalezieniem nowej pracy.
 • Ze względu na formę wsparcia – standardowe instrumenty rynku pracy nie są dostosowane do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej. Nowe narzędzia posłużą diagnozowaniu predyspozycji, zmianie postaw i uzupełnieniu luk kompetencyjnych.


W ramach projektu powstanie nowe autorskie narzędzie dla doradców zawodowych
    – aplikacja Life design 50+

 • ułatwiająca pracę doradców zawodowych,
 • skracająca czas diagnozy potencjału osoby badanej i jej luk kompetencyjnych,
 • ułatwiająca planowanie działań prowadzących do uzupełnienia kwalifikacji, a w dalszej perspektywie do założenia działalności gospodarczej.

Wartość dodana projektu:

 • Zdobycie wiedzy przez doradców zawodowych na temat specyfiki pracy z osobami w wieku 50+.
 • Uzyskanie nowych narzędzi do obsługi osób 50+.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy PUP, a niepublicznymi instytucjami rynku pracy.
 • Wzrost poczucia wartości grupy docelowej – bezrobotnych osób w wieku 50+.

EKSPERCI ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU:

Fundacja Gospodarcza

 • Anna Dąbrowska
 • Elżbieta Wojciszke
 • Monika Sikorska
 • Justyna Trojanowska-Misztal

Powiatowy Urząd Pracy

 • Alicja Kołatka
 • Karolina Komorowska
 • Agnieszka Majewska
 • Marzena Makarewicz
 • Anna Stach

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 • dr Marzenna Czerwińska
 • dr Paweł Kubicki

Eksperci zewnętrzni:

 • Grażyna Zalewska-Pawlisz, trener i doradca biznesowy
 • dr Paweł Jurek, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Dariusz Wieczorek, Katedra Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego

Koordynatorzy ze strony Lidera i Partnerów Projektu

 • Anna Różańska-Skrzypczak, Koordynator Projektu, Fundacja Gospodarcza
 • Wiktor Wołoszko, Specjalista ds. produktu, Fundacja Gospodarcza
 • Beata Charkiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Jolanta Klauze, Powiatowy Urząd Pracy

Upowszechnianie projektu i kontakt z mediami:

 • Ewa Ropela, Specjalista ds. upowszechniania i włączania, Fundacja Gospodarcza. Kontakt: e.ropela@fungo.com.pl
 • Milena Piotrowicz-Miksa, Specjalista ds. upowszechniania i włączania, Powiatowy Urząd Pracy. Kontakt: posrednictwo@pupgdynia.pl

Przeczytaj treść ponownie